site header ksafim

univ logo

אספקת שירותי אינטרנט במעונות הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 413/16

תאריך פרסום המכרז: 12.8.16

מועד אחרון להגשה: 18.9.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות:

לצפייה במענה לשאלת הבהרה נוספת

לצפייה בדף סיכום סיור מציעים הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

 

שם הזוכה:

חברת הוט טלקום שותפות מוגבלת

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה