site header ksafim

univ logo

מכרז להכשרה, ניהול והפעלה של חנות למתן שירותי צילום והדפסה, בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 405/16

תאריך פרסום המכרז: 8.7.16

מועד אחרון להגשה: 27.7.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1, הקש כאן

                           לצפייה בקובץ "אוטוקד" הקש כאן 

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן , לצפייה בתרשים החנות הקש כאן

 

שם הזוכה:

קופימדיה מרכזי צילום 2010 בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה