site header ksafim

univ logo

מכרז לאספקת סולר הסקה ותחבורה לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 393/16

תאריך פרסום המכרז: 17.6.16

מועד אחרון להגשה: 17.7.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה בדף סיכום סיור מציעים הקש כאן

לצפייה במסמך תשבות לשאלות הבהרה מספר 1 (כולל נוסח ערבות הצעה ואישור עריכת ביטוח) הקש כאן 

לצפייה בבדיקת מיכלים הקש כאן

לצפייה בדו"ח בדיקות אטימות מיכלים הקש כאן

לצפייה בדו"ח בדיקת צנרת דלק הקש כאן 

מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה ליום ה', 25.8.2016

 מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה ליום א', 31.7.2016.

מועד תוקף ערבות הגשה נדחה ליום ד', 23.11.2016

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

שם הזוכה:

פז חברת נפט בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה