site header ksafim

univ logo

אספקת שירותי סוכנות נסיעות לחו"ל אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 398/16

תאריך פרסום המכרז: 11.3.16

מועד אחרון להגשה: 7.4.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה הקש כאן לצפייה בהבהרה מספר 2 הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

שם הזוכים / סטטוס 

מועד החלטה: 17.4.16

שמות הזוכים:

מונה טורס בע"מ

אמסלם תיירות ונופש בע"מ

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה