site header ksafim

univ logo

מכרז מסגרת לביצוע עבודות בנין ושיפוץ מבנים

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 381/15

תאריך פרסום המכרז: 27.11.15

מועד אחרון להגשה: 03.01.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום א', 3.1.2016 בשעה 12:00

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום א', 20.12.2015 שעה 12:00

לצפיה בסיכום הסיור שנערך ב-3.12.15 הקש כאן 

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס

מועד החלטה: 24.1.16 

שמות הזוכים:

פסמרג צפון בע"מ

עבוי רחיב קבלן מתכת ובניין

גיא יוסי ושות' בע"מ

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה