site header ksafim

univ logo

בימוי והפקת ארועי המושב המ"ד של חבר הנאמנים של האוניברסיטה 6.6.16 עד 9.6.16

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 368/15

תאריך פרסום המכרז: 20.11.15

מועד אחרון להגשה: 31.12.15 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות

לצפיה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה, המועד החדש יפורסם בהקדם

לצפיה בסיכום סיור שנערך ב-24.11.15 הקש כאן 

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס

תאריך החלטה: 3.2.16

חברת פירמידה - יצירות בע״מ

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה