site header

univ logo

מכרז 30/11 לאספקת מחשבים נייחים ומחשבים ניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה.

 

אגף המשק והמבנים

מזמין בזה הצעות  לאספקת מחשבים נייחים ומחשבים ניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה

 

מכרז 30/11- לאספקת מחשבים נייחים ומחשבים ניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה.

 

תנאי המכרז מפורטים בחוברת המכרז אותה ניתן לרכוש החל מיום ב' 21.3.2011 ועד יום ב' 28.3.2011 באגף משק ומבנים באוניברסיטת חיפה, חדר 202 בבניין הרב-תכליתי בימים א' – ה' בין השעות 09:00 – 14:00  (טל' 04-8240492).

 

מחיר חוברת המכרז הנו  250 ₪ (בהמחאת מזומן לפקודת אוניברסיטת חיפה), שלא יוחזרו בכל מקרה.

 

ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה ("מכרזים" בדף הבית), אך השתתפות במכרז מחייבת רכישת חוברת המכרז כאמור.

 

את ההצעות יש להגיש לא יאוחר מיום ב' 7.4.2011 בשעה 14:00  בצירוף המסמכים והאישורים הנדרשים ועל פי ההנחיות המפורטות בחוברת המכרז.

 

אין האוניברסיטה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה