site header

univ logo

רכישות דרך מחב"א

לפי תקנה: א(27)(3)

שם ספק: מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי

תאריך ההחלטה: 29.12.10

נימוקים: התקשרות עם תאגיד בת של האוניברסיטה שלא למטרת רווח

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה